مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
GMI Personal - Server space: 400MB
Monthly Data Transfer : Unlimited
Email Addresses: Unlimited
Sub-domains: None
Addon Domains: None
MySQL databases: None

GMI Basic - Server space: 600MB
Monthly Data Transfer : Unlimited
Email Addresses: Unlimited
Sub-domains: Unlimited
Addon Domains: 1
MySQL databases: 5

GMI Standard - Server space: 700MB
Monthly Data Transfer : Unlimited
Email Addresses: Unlimited
Sub-domains: Unlimited
Addon Domains: 1
MySQL databases: 1

GMI Smart - Server space: 800MB
Monthly Data Transfer : Unlimited
Email Addresses: Unlimited
Sub-domains: Unlimited
Addon Domains: 2
MySQL databases: Unlimited

GMI Pro - Server space: 1500MB
Monthly Data Transfer : Unlimited
Email Addresses: Unlimited
Sub-domains: Unlimited
Addon Domains: 2
MySQL databases: Unlimited

GMI Power - Server space: 4096MB
Monthly Data Transfer : Unlimited
Email Addresses: Unlimited
Sub-domains: Unlimited
Addon Domains: 4
MySQL databases: Unlimited

GMI Executive - Server space: 6144MB
Monthly Data Transfer : Unlimited
Email Addresses: Unlimited
Sub-domains: Unlimited
Addon Domains: 5
MySQL databases: Unlimited

GMI Corporate - Server space: 8192MB
Monthly Data Transfer : Unlimited
Email Addresses: Unlimited
Sub-domains: Unlimited
Addon Domains: Unlimited
MySQL databases: Unlimited

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.214.184.124) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution